Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Autor práce:

Patrik Bak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce:

Prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Sdílet tuto práci: