Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci projektu IT SPY

Jelikož je pro nás, společnost Profinit EU, s.r.o., se sídlem Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 04434081, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 247646 (dále také jako „Správce“), ochrana Vašich osobních údajů důležitá, budeme se řídit následujícími zásadami, abychom zajistili jejich nejvyšší ochranu.

Toto prohlášení a následné zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Případy, které GDPR neupravuje nebo výslovně dovoluje jejich úpravu přenést na národní úroveň, se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení může být ze strany Správce kdykoliv měněno, a to zvláště v případě změn v příslušné právní úpravě vztahující se k ochraně osobních údajů, proto ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme sledovat na našich webových stránkách eventuální aktualizace tohoto prohlášení.

Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili některé základní pojmy, které Vám pomohou lépe pochopit následující text tohoto prohlášení.

Osobní údaj „Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Subjekt údajů „Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů „Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Profinit EU, s.r.o.“

Zpracovatel osobních údajů „Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů „Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Jak údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm. b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti nebo dle písm. f) pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce. Dále také dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracování těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují.

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely plnění z existujících smluvních vztahů a smluvních vztahů, které jsou ve stádiu jednání.

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny či jinak předány a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Jaké údaje zpracováváme

V rámci komunikace a obchodních vztahů shromažďujeme následující osobní údaje:

  • oslovení/titul
  • jméno
  • příjmení
  • kontaktní adresa (do zaměstnání)
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)

Doba uchování osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností či ochraně našich práv. Údaje poskytnuté na základě souhlasu subjektu údajů budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. Pokud využijete své právo být zapomenut nebo odvoláte poskytnutý souhlas, budou údaje uchovány samozřejmě kratší dobu.

Předávání údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také spolu s dalšími správci nebo prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším správcům či zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny smluvní vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se další správci nebo naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost.

Cookies

Aby naše nabídka byla pro Vás relevantní, využívají webové stránky profinit.eu textové soubory cookies. Více se o nich můžete dozvědět zde, kde je můžete rovněž spravovat.

Zabezpečení

Abychom dosáhli té nejvyšší možné míry ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, využíváme určité technologie a funkce zabezpečení.  I přesto, že se snažíme maximálně ochránit Vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním, nikdy není možné zajistit 100% kontrolu. Proto Vás budeme v případě jakýchkoliv incidentů, které dosáhnou určité míry rizika, bezprostředně informovat.

Kamerový záznam

Správce za účelem ochrany majetku a prevence vzniku škod monitoruje ve svých prostorech pohyb osob prostřednictvím kamerových systémů se záznamem. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. V tomto případě po provedeném testu rovnováhy je právním důvodem tohoto zpracování oprávněný zájem správce dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm. f). Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, budou nejpozději do 7 dnů od jejich pořízení smazány.

Práva subjektů osobních údajů

Abychom ctili zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, rádi Vám na níže uvedených kontaktních údajích poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Pokud to bude ze zákona možné, máte právo změnit nebo provést opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo toto zpracování omezit, souhlas odvolat anebo dokonce nechat vymazat všechny údaje, které na základě Vašeho souhlasu uchováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Také máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se Vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, Vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek.

Máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, stížností, připomínek nebo uplatnění práv subjektů údajů nás kontaktujte na emailové adrese: gdpr@profinit.eu