Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí

Autor práce

Michal Krnáč
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

Jarmila Škrinárová

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu