To je IT SPY! (IT Student Project of the Year)

Elitná IT súťaž, hodnotiaca diplomové projekty študentov vysokých škôl.

1400

diplomových prác

14

zapojených univerzít

10

finalistov

1

víťaz

CENY

Profesná reputácia a 2000 EUR na rozvoj projektu.

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť, je zisk prestížneho titulu finalistu súťaže IT SPY. Víťaz súťaže získa navyše ešte odmenu vo výške 2000 EUR, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju jeho diplomového projektu. Vedúci víťaznej práce ďalej získa 200 EUR ako poďakovanie za dobrú prípravu svojho študenta.

PRIHLÁSENIE

Do súťaže môže byť zaradená iba práca, ktorá bola úspešne obhájená v danom akademickom roku a to najneskôr do 14. 9. 2022.

Fakulta vyberie maximálne 10 diplomových prác, ktoré spĺňajú požadované náležitosti, pričom počet nominovaných prác nesmie presiahnuť 10 % zo všetkých absolventov druhého stupňa v odboroch so zameraním na informatiku a informačné technológie danej fakulty.


ODMENA VÍŤAZA A FINALISTOV SÚŤAŽE

Absolútny víťaz IT SPY 2022

Nadpriemerne spracovaný projekt, ktorý exceluje po stránke zvoleného riešenia, výskumnej, realizácie samotnej, rešerše, ale tiež jeho autor presvedčil o komunikačnom potenciáli. Projekt získal väčšinové uznanie celej poroty.

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

2. miesto IT SPY 2022

Projekt bol porotou vybraný ako druhý najlepší, splňujúci vysoké nároky súťaže na spracované riešenie, výskum, realizáciu i kvalitu rešerše.

3. miesto IT SPY 2022

Projekt bol porotou vybraný ako tretí najlepší, splňujúci vysoké nároky súťaže na spracované riešenie, výskum, realizáciu i kvalitu rešerše.

Termíny 2022

Zahájenie súťaže

Prihlásenie prác

Uzávierka prihlášok

Vyhlásenie finalistov

Uzávierka online hlasovania

Prezentácia a hodnotenie finálových prác

Porota

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií – KInIT, Slovakia ACM Chapter

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Ing. Radek Kočí, PhD.

Ing. Radek Kočí, PhD.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Božena Mannová, PhD.

Ing. Božena Mannová, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Czech Chapter of the Association for Computing Machinery

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

doc. Dr. Tomáš Plachetka

doc. Dr. Tomáš Plachetka

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Michal Petřík

Ing. Michal Petřík

Profinit EU, s.r.o.

Ing. Marek Sušický

Ing. Marek Sušický

Profinit EU, s.r.o.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Profinit EU, s.r.o.

RNDr. Ondřej Zýka

RNDr. Ondřej Zýka

Profinit EU, s.r.o.

Hodnotenie prác

Hodnotenia prác sa zúčastní niekoľko desiatok porotcov z českých a slovenských univerzít a popredná česká IT spoločnosť Profinit.
Hodnotí sa predovšetkým:

Výskumný aspekt

To, či práca prináša nové metódy, modely, algoritmy alebo vylepšuje existujúce

Aspekt vyhodnotenia riešenia

Overuje vytvorené riešenie (spravidla experimentálne) – výborná práca by mala preukázať navrhované riešenie

Realizačný aspekt

Implementuje existujúce metódy, modely, algoritmy alebo vylepšuje ich implementáciu

Rešeršný aspekt

Študent pozná existujúce riešenia pre danú problematiku – nutná podmienka výbornej práce

Ambasádori

ORGANIZÁTORI

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

ZÁŠTITU POSKYTLI