To je IT SPY! (IT Student Project of the Year)

Elitná IT súťaž, hodnotiaca diplomové projekty študentov vysokých škôl.

1400

diplomových prác

14

zapojených univerzít

10

finalistov

1

víťaz

CENY

Profesná reputácia a 2000 EUR na rozvoj projektu.

Hlavným dôvodom, prečo sa do súťaže zapojiť, je zisk prestížneho titulu finalistu súťaže IT SPY. Všetci finalisti získajú drobné darčeky od spoločnosti Profinit, certifikát o účasti vo finále súťaže a prezentáciu ich práce v Galérii najlepších na webových stránkach súťaže.

Úspešní študenti sa vďaka IT SPY často dostávajú do hľadáčika svetovo významných technologických a IT firiem. V minulých ročníkoch sa súťaže zúčastnilo mnoho výnimočných prác, ktorých autori dnes zastávajú významné odborné pozície vo firemnej sfére aj na akademickej pôde, kde sa venujú vedeckej práci, poprípade zakladajú vlastné startupy.

ODMENA VÍŤAZA A FINALISTOV SÚŤAŽE

Hlavná cena IT SPY 2023

Absolútny víťaz súťaže IT SPY 2023 získa od spoločnosti Profinit odmenu 2000 €, ktorú môže použiť napríklad na ďalší rozvoj svojho diplomového projektu. Vedúci víťaznej práce získa 200 € ako poďakovanie za dobrú prípravu svojho študenta.

Magenta Award for Excellence in IT

Hlavný partner súťaže IT SPY spoločnosť T-mobile sa rozhodol udeliť túto cenu vynikajúcej práci v oblasti IT podľa vlastných kritérií. Ocenený získa iPad air.

Cena pre prvých troch finalistov od spoločnosti GOPAS

Prví traja finalisti dostanú poukaz na školenie podľa vlastného výberu v hodnote 1000 Kč od spoločnosti GOPAS.

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti je udeľovaná jednému z finalistov súťaže prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.


PRIHLÁSENIE

Do súťaže môže byť zaradená iba práca, ktorá bola úspešne obhájená v danom akademickom roku a to najneskôr do 15. 9. 2023.

Fakulta vyberie maximálne 10 diplomových prác, ktoré spĺňajú požadované náležitosti, pričom počet nominovaných prác nesmie presiahnuť 10 % zo všetkých absolventov druhého stupňa v odboroch so zameraním na informatiku a informačné technológie danej fakulty.

Termíny 2023

Zahájenie súťaže

Prihlásenie prác

Uzávierka prihlášok

Vyhlásenie finalistov & zahájenie online hlasovania

Uzávierka online hlasovania

Finále a slávnostné vyhlásenie

Porota

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií – KInIT, Slovakia ACM Chapter

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Ing. Radek Kočí, PhD.

Ing. Radek Kočí, PhD.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Božena Mannová, PhD.

Ing. Božena Mannová, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Czech Chapter of the Association for Computing Machinery, Fakulta elektrotechnická

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

doc. Dr. Tomáš Plachetka

doc. Dr. Tomáš Plachetka

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Martin Mareš

Mgr. Martin Mareš

Profinit EU, s.r.o.

Martin Závrbský

Mgr. Martin Závrbský

Profinit EU, s.r.o.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Profinit EU, s.r.o.

RNDr. Ondřej Zýka

RNDr. Ondřej Zýka

Profinit EU, s.r.o.

Hodnotenie prác

Hodnotenia prác sa zúčastní niekoľko desiatok porotcov z českých a slovenských univerzít a popredná česká IT spoločnosť Profinit.
Hodnotí sa predovšetkým:

Výskumný aspekt

To, či práca prináša nové metódy, modely, algoritmy alebo vylepšuje existujúce

Aspekt vyhodnotenia riešenia

Overuje vytvorené riešenie (spravidla experimentálne) – výborná práca by mala preukázať navrhované riešenie

Realizačný aspekt

Implementuje existujúce metódy, modely, algoritmy alebo vylepšuje ich implementáciu

Rešeršný aspekt

Študent pozná existujúce riešenia pre danú problematiku – nutná podmienka výbornej práce

Ambasádori

ORGANIZÁTORI

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobraziť jednotlivé záštity