Oznámení o zpracování osobních údajů – výběrový proces

Obchodní společnosti Profinit EU, s.r.o., IČ: 044 34 081, se sídlem Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 247646, Profinit Slovakia, s. r. o., IČ: 36 617 521, se sídlem Kukuričná 163/1, 831 03 Bratislava-Nové Město, Slovensko, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 41367/B a Techlake, s.r.o., IČ: 096 58 645, se sídlem Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 339883 (dále společně také „Společnosti“ a kterákoli z nich jednotlivě i „Společnost“) tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále také „GDPR“), informují uchazeče o zaměstnání o zpracovávání jejich osobních údajů v souvislosti s výběrovým procesem.

Uchazečem o zaměstnání se pro účely tohoto oznámení rozumí jakákoliv fyzická osoba, která projevila zájem nebo se uchází o zaměstnání ve Společnosti, a to prostřednictvím pracovního portálu, webové stránky Společnosti, doručením listinné žádosti na adresu Společnosti nebo jakoukoli jinou formou (dále také „Uchazeč“).

Osobní údaje Uchazeče zpracovává jako správce ve smyslu GDPR ta ze Společností, která zveřejnila příslušnou nabídku zaměstnání, resp. která je v příslušné nabídce zaměstnání označena jako zaměstnavatel (dále také „Zaměstnavatel“).

Uchazeč je povinen poskytnout Zaměstnavateli pouze správné a aktuální osobní údaje.

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje Uchazeče v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání a předchozích pracovních zkušenostech a další údaje uvedené v životopisu Uchazeče nebo v jakémkoli jiném dokumentu, který Uchazeč Zaměstnavateli předložil při projevení zájmu o práci, resp. při ucházení se o zaměstnání.

Osobní údaje Uchazeče podle předchozího odstavce Zaměstnavatel zpracovává za účelem výběru vhodného uchazeče na obsazovanou pracovní pozici a účasti v příslušném výběrovém procesu a v rámci toho především pro účely zpracování žádosti Uchazeče o zaměstnání, pro posouzení předmětné žádosti v rámci výběrového procesu a pro účely posouzení vhodnosti Uchazeče, jako kandidáta na pracovní pozici, o kterou se uchází.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozím odstavci je čl. 6, odst. 1. písm. b) GDPR – zpracování v rámci předsmluvních vztahů.

Osobní údaje Uchazeče mohou být poskytnuty příjemcům. Kategoriemi příjemců jsou zejména zpracovatelé Zaměstnavatele ve smyslu GDPR, a to např. společnosti zajišťující IT podporu nebo jinou podporu v rámci výběrových procesů, společnosti zajišťující poskytnutí IT řešení a platformy a/nebo příslušné licence (včetně společností zajišťujících poskytnutí cloudových služeb).

Zpracování osobních údajů Uchazeče podle tohoto oznámení může zahrnovat různé zpracovatelské operace s osobními údaji, a to zejména získávání, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, vyhledávání, prohlížení a využívání osobních údajů, a to jak automatizovanými, tak neautomatizovanými prostředky.

V rámci zpracování osobních údajů podle tohoto oznámení mohou být osobní údaje použity k profilování nebo k automatizovanému rozhodování. V případě takového zpracování osobních údajů Zaměstnavatel splní případné další aplikovatelné povinnosti vůči Uchazeči podle GDPR.

Osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí (tedy zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor) ani do mezinárodních organizací ve smyslu GDPR.

Poskytnutí osobních údajů ze strany Uchazeče je dobrovolné. V případě, že se Uchazeč rozhodne Zaměstnavateli osobní údaje neposkytnout, nebude možná účast Uchazeče v příslušném výběrovém procesu.

Osobní údaje Uchazeče bude Zaměstnavatel podle tohoto oznámení zpracovávat a uchovávat po dobu trvání příslušného výběrového procesu. Po skončení výběrového procesu mohou být osobní údaje Uchazeče zpracovávány na základě jiného právního základu dle GDPR, pokud Uchazeč udělil Zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nebo došlo-li k uzavření pracovní smlouvy nebo jiného právního vztahu mezi Uchazečem a Zaměstnavatelem.

V rozsahu a za podmínek určených GDPR má Uchazeč právo požadovat od Zaměstnavatele přístup k osobním údajům (viz článek 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (viz články 16 a 17 GDPR), případně omezení jejich zpracování (viz článek 18 GDPR). V rozsahu a za podmínek určených GDPR má Uchazeč také právo na přenositelnost osobních údajů (viz článek 20 GDPR) a je oprávněn vznést vůči Zaměstnavateli námitku proti zpracování osobních údajů (viz článek 21 GDPR). Dále je Uchazeč oprávněn podat stížnost, resp. návrh na zahájení řízení u dozorčího orgánu, kterým je – pokud jde o výše identifikovaného správce Profinit EU, s.r.o. nebo Techlake, s.r.o. – Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky a – jde-li o výše identifikovaného správce Profinit Slovakia, s. r. o. – Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Jakékoliv dotazy ke zpracování osobních údajů, žádosti či námitky ohledně zpracování osobních údajů, jakož i výše uvedená práva může Uchazeč uplatnit písemně na adrese sídla Zaměstnavatele, které je uvedeno výše v tomto oznámení.

Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto oznámení Společnosti nejsou společnými správci podle článku 26 GDPR.

Obsah tohoto oznámení je Zaměstnavatel oprávněn kdykoli sám aktualizovat.