Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle čl. 6 odst. 1. písm. a) a článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ) (dále také „GDPR“)

ODKLIKNUTÍM TÉTO POLOŽKY JAKO FYZICKÁ OSOBA IDENTIFIKOVANÁ V TOMTO ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI (dále také jako „Subjekt údajů“) UDĚLUJI SOUHLAS

společnosti Profinit EU, s.r.o., IČ: 044 34 081, se sídlem Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 247646 (dále také „Správce 1“);

společnosti Techlake, s.r.o., IČ: 096 58 645, se sídlem Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339883 (dále také „Správce 2“); a

společnosti Profinit Slovakia, s. r. o., IČ: 36 617 521, se sídlem Kukuričná 163/1, 831 03 Bratislava-Nové Město, Slovensko, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 41367/B (dále také „Správce 3“ a se Správcem 1 a Správcem 2 dále společně také „Správci“ a každý z nich samostatně jako „Správce“);

aby mě zařadili do databáze uchazečů o zaměstnání u Správců nebo o jinou formu spolupráce se Správci (dále také „Databáze“) a v té souvislosti,

aby za účelem vedení a dalšího zpracování Databáze a v rámci toho také vyhledávání vhodných kandidátů na práci u Správců nebo na jinou formu spolupráce se Správci (dále také „Účel“), každý ze Správců zpracovával mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání a předchozích pracovních zkušenostech a další údaje uvedené v mém životopisu nebo v jakémkoli jiném dokumentu, který jsem kterémukoli ze Správců předložil při projevení zájmu o práci nebo o jinou formu spolupráce (dále společně jako „Osobní údaje“)

(dále také „Souhlas“).

V rámci uděleného Souhlasu souhlasím také s tím, aby Správce, který ode mě získal Osobní údaje, poskytl Osobní údaje ostatním Správcům identifikovaným výše v tomto dokumentu, na výše uvedený Účel.

Výše vyjádřený Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne udělení Souhlasu (dále také „Doba trvání“).

Udělením tohoto Souhlasu také potvrzuji, že mě Správci seznámili s podmínkami zpracování mých Osobních údajů na základě tohoto Souhlasu, a v rámci toho zejména s tím, že:

 • Správci při zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR jsou Správci, jak jsou identifikováni výše v tomto dokumentu. Kontaktní adresa každého Správce je adresa jeho sídla;
 • na základě tohoto Souhlasu budou Správci zpracovávány mé Osobní údaje, v rozsahu, jak je uvedeno výše v tomto dokumentu;
 • Osobní údaje budou na základě tohoto Souhlasu zpracovávány pro Účel, jak je tento definován výše v tomto dokumentu;
 • právním základem zpracování Osobních údajů je můj Souhlas vyjádřený výše v tomto dokumentu;
 • Osobní údaje budou na základě tohoto Souhlasu zpracovávány do uplynutí Doby trvání, jak je tato definována výše v tomto dokumentu, nebo do okamžiku odvolání tohoto Souhlasu z mé strany (pokud Souhlas odvolám před uplynutím Doby trvání);
 • Správci jsou oprávněni poskytnout Osobní údaje příjemcům. Kategoriemi příjemců jsou zejména zpracovatelé Správců ve smyslu GDPR, a to např. společnosti zajišťující IT podporu, společnosti zajišťující poskytnutí IT řešení a platformy a/nebo příslušné licence (včetně společností zajišťujících poskytnutí cloudových služeb);
 • zpracování Osobních údajů na základě tohoto Souhlasu může zahrnovat různé zpracovatelské operace s Osobními údaji, a to zejména získávání, zaznamenávání, pořádání, uchovávání, vyhledávání, prohlížení a využívání Osobních údajů, a to automatizovanými i neautomatizovanými prostředky;
 • v rámci zpracování na základě tohoto Souhlasu mohou být Osobní údaje použity k profilování nebo k automatizovanému rozhodování. V případě takového zpracování Osobních údajů Správce splní případné další aplikovatelné povinnosti ve vztahu k Subjektu údajů dle GDPR;
 • Osobní údaje nebudou na základě tohoto Souhlasu přenášeny do třetích zemí (tedy zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor) a ani do mezinárodních organizací ve smyslu GDPR;
 • poskytnutí mých Osobních údajů, jakož i udělení tohoto Souhlasu, je dobrovolné. Mám právo tento Souhlas neudělit nebo tento Souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správcům, resp. na kontaktní adresu uvedenou níže v tomto dokumentu. Odvoláním tohoto Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů v době před jeho odvoláním; a
 • v rozsahu a za podmínek určených GDPR mám právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům (viz článek 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (viz články 16 a 17 GDPR), případně omezení jejich zpracování (viz článek 18 GDPR). V rozsahu a za podmínek určených GDPR mám také právo na přenositelnost Osobních údajů (viz článek 20 GDPR) a jsem oprávněn vznést vůči Správci námitku proti zpracování Osobních údajů (viz článek 21 GDPR). Dále jsem oprávněn podat stížnost, resp. návrh na zahájení řízení u dozorčího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, aktuální a byly poskytnuty svobodně.

Jakékoliv dotazy ke zpracování Osobních údajů, žádosti či námitky ohledně zpracování Osobních údajů, jakož i výše uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit písemně na adrese Profinit EU, s.r.o., Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika. Právo Subjektu údajů podle čl. 26 odst. 3 GDPR na uplatnění svých práv podle GDPR u každého ze Správců a vůči každému ze Správců přitom není předchozí větou dotčeno.

Subjekt údajů bere na vědomí, že Správci budou tento dokument, resp. dokument prokazující poskytnutí Souhlasu uchovávat pro účely splnění právní povinnosti být schopni doložit, že Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním Osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že tento Souhlas byl poskytnut Subjektem údajů svobodně a dobrovolně a že Subjektu údajů byly v souvislosti s udělením Souhlasu poskytnuty také informace o základních částech dohody Správců uvedené v čl. 26 odst. 1 GDPR, vztahující se ke zpracování Osobních údajů na základě tohoto Souhlasu, a to ve znění uvedeném v příloze tohoto Souhlasu.

PŘÍLOHA SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní části dohody Správců uvedené v čl. 26 odst. 1 GDPR

Ve vztahu ke společnému zpracování na základě Souhlasu se Správci dohodli následovně:

 1. Každý ze Správců, který v rámci společného zpracování na společně určený Účel získává Osobní údaje od Subjektu údajů, je povinen při získávání Osobních údajů poskytnout Subjektu údajů (i) ​​informace podle článku 13 GDPR týkající se společného zpracování (pokud se neuplatňuje výjimka podle článku 13 odst. 4 GDPR), jakož i (ii) informace o základních částech dohody Správců uvedené v čl. 26 odst. 1 GDPR
 2. Každý ze Správců, který v rámci společného zpracování na společně určený Účel získává Osobní údaje z jiného zdroje než od Subjektu údajů, je povinen poskytnout Subjektu údajů (i) ​​informace podle článku 14 GDPR týkající se společného zpracování (pokud se neuplatňuje výjimka podle článku 14 odst. 5 GDPR), jakož i (ii) informace o základních částech dohody Správců uvedené v čl. 26 odst. 1 GDPR;
 3. Správci se vždy vzájemně dohodnou na obsahu informací poskytovaných Subjektům údajů podle bodů 1. a 2. této přílohy ve vztahu ke společnému zpracování, a to zejména na obsahu informací týkajících se účelu společného zpracování, příjemců Osobních údajů, doby uchovávání Osobních údajů a právního základu společného zpracování;
 4. Správci se dohodli, že kontaktním místem pro Subjekt údajů pro účely uplatnění jeho práv bude adresa sídla nebo jiný kontaktní údaj Správce 1 nebo zřízený Správcem 1, který je uveden v informacích pro Subjekty podle bodů 1. a 2. této přílohy. Bez ohledu na to, co je uvedeno v tomto bodě 4., Subjekt údajů může v souladu s čl. 26 odst.3 GDPR uplatnit svá práva podle GDPR u každého ze Správců a vůči každému ze Správců;
 5. Žádost Subjektu údajů, kterou si Subjekt údajů uplatní svá práva dle GDPR (dále také „Žádost“), vyřídí ten Správce, kterému byla Žádost doručena. Správce, kterému byla Žádost doručena, Žádost zaeviduje a neprodleně o jejím doručení vyrozumí ostatní Správce, a to i s uvedením obsahu Žádosti. Pro účely řádného a včasného vyřízení Žádosti si Správci podle potřeby vzájemně poskytnou součinnost;
 6. Souhlas (doklad prokazující udělení Souhlasu) uchovává ten Správce, který Souhlas od Subjektu údajů získal, a to minimálně po dobu, na kterou byl Souhlas udělen, pokud aplikovatelné právní předpisy nestanovují delší dobu uchovávání;
 7. Každý Správce odpovídá za bezpečné zpracování Osobních údajů, kterými disponuje. Přenos Osobních údajů mezi Správci probíhá elektronicky, písemně nebo osobně;
 8. Každý Správce je sám zodpovědný za udělení pokynů a provedení všech ostatních úkonů (např. uzavření dohod o mlčenlivosti apod.) ve vztahu ke svým vlastním zaměstnancům, které jsou podle právních předpisů o ochraně osobních údajů potřebné v souvislosti se společným zpracováním; a
 9. Pokud se v rámci společného zpracování rozhodnou Správci pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele, uzavřou Správci s příslušným Zpracovatelem smlouvu podle čl. 28 odst. 3 GDPR a v této smlouvě mimo jiné určí, který ze Správců bude udělovat Zpracovateli pokyny a provádět další úkony za Správce vůči Zpracovateli.