Oznámenie o spracovaní osobných údajov – výberový proces

Obchodné spoločnosti Profinit EU, s.r.o., IČ: 044 34 081, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 247646, Profinit Slovakia, s. r. o., IČ: 36 617 521, so sídlom Kukuričná 163/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41367/B a Techlake, s.r.o., IČ: 096 58 645, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 339883 (ďalej spoločne aj „Spoločnosti“ a ktorákoľvek z nich jednotlivo aj „Spoločnosť“) týmto v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež „GDPR“), informujú uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s výberovým procesom.

Uchádzačom o zamestnanie sa na účely tohto oznámenia rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá prejavila záujem alebo sa uchádza o zamestnanie v Spoločnosti, a to prostredníctvom pracovného portálu, webovej stránky Spoločnosti, doručením listinnej žiadosti na adresu Spoločnosti alebo akoukoľvek inou formou (ďalej tiež „Uchádzač“).

Osobné údaje Uchádzača spracováva ako správca v zmysle GDPR tá zo Spoločností, ktorá zverejnila príslušnú ponuku zamestnania, resp. ktorá je v príslušnej ponuke zamestnania označená ako zamestnávateľ (ďalej tiež „Zamestnávateľ“).

Uchádzač je povinný poskytnúť Zamestnávateľovi iba správne a aktuálne osobné údaje.

Zamestnávateľ spracováva osobné údaje Uchádzača v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalšie údaje uvedené v životopise Uchádzača alebo v akomkoľvek inom dokumente, ktorý Uchádzač Zamestnávateľovi predložil pri prejavení záujmu o prácu, resp. pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Osobné údaje Uchádzača podľa predchádzajúceho odseku Zamestnávateľ spracováva za účelom výberu vhodného uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu a účasti v príslušnom výberovom procese a v rámci toho predovšetkým na účely spracovania žiadosti Uchádzača o zamestnanie, na posúdenie predmetnej žiadosti v rámci výberového procesu a na účely posúdenia vhodnosti Uchádzača ako kandidáta na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádza.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov na účely uvedené v predchádzajúcom odseku je článok 6, ods. 1. písm. b) GDPR – spracovanie v rámci predzmluvných vzťahov.

Osobné údaje Uchádzača môžu byť poskytnuté príjemcom. Kategóriami príjemcov sú najmä spracovatelia Zamestnávateľa v zmysle GDPR, a to napr. spoločnosti zaisťujúce IT podporu alebo inú podporu v rámci výberových procesov, spoločnosti zaisťujúce poskytnutie IT riešení a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátane spoločností zaisťujúcich poskytnutie cloudových služieb).

Spracovanie osobných údajov Uchádzača podľa tohto oznámenia môže zahŕňať rôzne spracovateľské operácie s osobnými údajmi, a to najmä získavanie, zaznamenávanie, usporiadanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prezeranie a využívanie osobných údajov, a to automatizovanými aj neautomatizovanými prostriedkami.

V rámci spracovania osobných údajov podľa tohto oznámenia môžu byť osobné údaje použité na profilovanie alebo na automatizované rozhodovanie. V prípade takého spracovania osobných údajov Zamestnávateľ splní prípadné ďalšie aplikovateľné povinnosti voči Uchádzačovi podľa GDPR.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín (teda krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru) ani do medzinárodných organizácií v zmysle GDPR.

Poskytnutie osobných údajov zo strany Uchádzača je dobrovoľné. V prípade, že sa Uchádzač rozhodne Zamestnávateľovi osobné údaje neposkytnúť, nebude možná účasť Uchádzača v príslušnom výberovom procese.

Osobné údaje Uchádzača bude Zamestnávateľ podľa tohto oznámenia spracovávať a uchovávať po dobu trvania príslušného výberového procesu. Po skončení výberového procesu môžu byť osobné údaje Uchádzača spracovávané na základe iného právneho základu podľa GDPR, ak Uchádzač udelil Zamestnávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak došlo k uzavretiu pracovnej zmluvy alebo iného právneho vzťahu medzi Uchádzačom a Zamestnávateľom.

V rozsahu a za podmienok určených GDPR má Uchádzač právo požadovať od Zamestnávateľa prístup k osobným údajom (viď článok 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (pozri články 16 a 17 GDPR), prípadne obmedzenie ich spracovania (pozri článok 18 GDPR). V rozsahu a za podmienok určených GDPR má Uchádzač tiež právo na prenositeľnosť osobných údajov (pozri článok 20 GDPR) a je oprávnený vzniesť voči Zamestnávateľovi námietku proti spracovaniu osobných údajov (pozri článok 21 GDPR). Ďalej je Uchádzač oprávnený podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na dozornom orgáne, ktorým je – pokiaľ ide o vyššie identifikovaného správcu Profinit EÚ, s.r.o. alebo Techlake, s.r.o. – Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky a – ak ide o vyššie identifikovaného správcu Profinit Slovakia, s. r. o. – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Akékoľvek otázky na spracovanie osobných údajov, žiadosti či námietky ohľadom spracovania osobných údajov, ako aj vyššie uvedené práva môže Uchádzač uplatniť písomne na adrese sídla Zamestnávateľa, ktoré je uvedené vyššie v tomto oznámení.

Pri spracovávaní osobných údajov podľa tohto oznámenia Spoločnosti nie sú spoločnými správcami podľa článku 26 GDPR.

Obsah tohto oznámenia je Zamestnávateľ oprávnený kedykoľvek sám aktualizovať.