Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti Profinit o ochrane osobných údajov

Keďže je pre nás, spoločnosť Profinit EU, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 04434081, zapsanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp.zn. C 247646, za ktorú jedná Pavel Jíhlavec (ďalej tiež ako „Správca“ či „Spracovateľ“), ochrana Vašich osobných údajov dôležitá, budeme sa riadiť nasledujúcimi zásadami, aby sme zaistili ich najvyššiu ochranu.

Toto vyhlásenie a následné spracovanie osobných údajov sa riadi predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane ), (ďalej len „GDPR“). Prípady, ktoré GDPR neupravuje alebo výslovne dovoľuje ich úpravu preniesť na národnú úroveň, sa riadia zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie môže byť zo strany Správcu kedykoľvek menené, a to najmä v prípade zmien v príslušnej právnej úprave vzťahujúcej sa na ochranu osobných údajov, preto vo Vašom vlastnom záujme odporúčame sledovať na našich webových stránkach eventuálne aktualizácie tohto vyhlásenia.

Najprv by sme Vám radi vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť nasledujúci text tohto vyhlásenia.

Osobný údaj

„Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekte údajov). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.“

Subjekt údajov

„Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.“

Správca osobných údajov

„Správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primárne zodpovedá. Pokiaľ nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je Profinit EU, s.r.o.“

Spracovateľ osobných údajov

„Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.“

Spracovanie osobných údajov

„Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.“

Ako údaje spracovávame

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame na základe zákonného dôvodu podľa článku č.6 GDPR ods. 1.písm b), a to pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zo zmluvy alebo podľa písm. c) na splnenie zákonnej povinnosti. Ďalej tiež podľa písm. a) na základe Vášho poskytnutého súhlasu so spracovaním týchto údajov v prípade, keď oprávnené záujmy podľa vyššie uvedeného ustanovenia ako zákonný dôvod spracovania nedostačujú.

Osobné údaje sú spracované pre účely plnenia z existujúcich zmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov, ktoré sú v štádiu rokovania.

Vami poskytnuté osobné údaje používame vždy iba na účel, ku ktorému nám boli údaje oznámené a o tomto účele vždy užívateľa transparentne informujeme.

Aké údaje spracovávame

V rámci obchodných vzťahov zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

  • oslovenie /titul
  • meno priezvisko
  • kontaktná adresa (do zamestnania)
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo (alebo čísla, ak nám ich oznámite)

Doba uchovania osobných údajov

Údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na účely plnenia zo zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností či ochranu našich práv. Údaje poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase. Pokiaľ využijete svoje právo byť zabudnutý alebo odvoláte poskytnutý súhlas, budú údaje uchované samozrejme kratšiu dobu.

Zasielanie údajov – ďalší spracovatelia

Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje automatizovane aj manuálne, a to aj prostredníctvom určených spracovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom Správcu či zamestnancom spracovateľa, a to iba v miere nevyhnutnej na účely spracovania. K odovzdávaniu osobných údajov ďalším spracovateľom dochádza iba v minimálnej miere a všetky spracovateľské vzťahy sú založené na zmluvách o spracovaní, v ktorých sa naši spracovatelia zaručili prijať také opatrenia, ktorými zaistia rovnakú mieru zabezpečenia osobných údajov, akú poskytuje naša spoločnosť.

Cookies

Aby pre Vás bola naša ponuka čo najrelevantnejšia, využívajú webové stránky itspy.cz textové súbory cookies. O nich sa môžete dozvedieť viac tu, kde ich môžete tiež spravovať.

Zabezpečenie

Aby sme dosiahli tú najvyššiu možnú mieru ochrany Vami poskytnutých osobných údajov, využívame určité technológie a funkcie zabezpečenia. Aj napriek tomu, že sa snažíme maximálne ochrániť Vaše osobné údaje pred ich stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením, nikdy nie je možné zaistiť 100% kontrolu. Preto Vás budeme v prípade akýchkoľvek incidentov, ktoré dosiahnu určitú mieru rizika, bezprostredne informovať.

Kamerový záznam

Správca za účelom ochrany majetku a prevencie vzniku škôd monitoruje vo svojich priestoroch pohyb osôb prostredníctvom kamerových systémov so záznamom. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením. V tomto prípade po vykonanom teste rovnováhy je právnym dôvodom tohto spracovania oprávnený záujem správcu podľa článku č. 6 GDPR ods. 1. písm. f). Pokiaľ nie sú záznamy posúdené ako potrebné na účely trestného, správneho či iného obdobného konania, budú najneskôr do 7 dní od ich vyhotovenia zmazané.

Práva subjektov osobných údajov

Aby sme ctili zásadu transparentnosti spracovania osobných údajov, radi Vám na nižšie uvedených kontaktných údajoch poskytneme informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame.

Pokiaľ to bude zo zákona možné, máte právo zmeniť alebo vykonať opravu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov vykonávané na základe Vášho súhlasu, máte právo toto spracovanie obmedziť, súhlas odvolať alebo dokonca nechať vymazať všetky údaje, ktoré na základe Vášho súhlasu uchovávame. Výnimkou sú prípady, keď spracovanie prebieha zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

Tiež máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, vrátane ich zdrojov, účelov a metód spracovávania, elektronických rozhodovaní a subjektov, s ktorými Vaše údaje zdieľame. Informácie, ktoré požadujete, sa Vám budeme snažiť v primeranom čase sprístupniť. V závislosti od toho, aké informácie budete požadovať, Vám v rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme účtovať menší poplatok.

Ak máte za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu a ďalej aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje

V prípade otázok, sťažností, pripomienok alebo uplatnenia práv subjektov údajov nás kontaktujte na emailovej adrese: gdpr@profinit.eu