Súhlas so spracovaním osobných údajov

podľa článku 6 ods. 1. písm. a) a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ) (ďalej tiež „ GDPR “)

ODKLIKNUTÍM TEJTO POLOŽKY AKO FYZICKÁ OSOBA IDENTIFIKOVANÁ V TOMTO ELEKTRONICKOM FORMULÁRI (ďalej tiež ako „Subjekt údajov“) UDEĽUJEM SÚHLAS

spoločnosti Profinit EU, s.r.o, IČO: 044 34 081, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 247646 (ďalej tiež „ Správca 1 “);

spoločnosti Techlake, s.r.o, IČO: 096 58 645, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 339883 (ďalej tiež „ Správca 2 “); a

spoločnosti Profinit Slovakia, s.r.o., IČO: 36 617 521, so sídlom Kukuričná 163/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41367/B (ďalej tiež „ Správca 3 “ a so Správcom 1 a Správcom 2 ďalej spoločne tiež „ Správcovia “ a každý z nich samostatne ako „ Správca “);

aby ma zaradili do databázy uchádzačov o zamestnanie u Správcov alebo o inú formu spolupráce so Správcami ( ďalej tiež „Databáza“) a v tej súvislosti,

aby za účelom vedenia a ďalšieho spracovania Databázy a v rámci toho tiež vyhľadávania vhodných kandidátov na prácu u Správcov alebo na inú formu spolupráce so Správcami (ďalej tiež „ Účel “), každý zo Správcov spracovával moje osobné údaje v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenie, kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalšie údaje uvedené v mojom životopise alebo v akomkoľvek inom dokumente, ktorý som ktorémukoľvek zo Správcov predložil pri prejavení záujmu o prácu alebo o inú formu spolupráce (ďalej spoločne ako „ Osobné údaje “)

(ďalej tiež „ Súhlas “).

V rámci udeleného Súhlasu súhlasím tiež s tým, aby Správca, ktorý odo mňa získal Osobné údaje, poskytol Osobné údaje ostatným Správcom identifikovaným vyššie v tomto dokumente, na vyššie uvedený Účel.

Vyššie vyjadrený Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa udelenia Súhlasu (ďalej tiež „ Doba trvania “).

Udelením tohto Súhlasu tiež potvrdzujem, že ma Správcovia oboznámili s podmienkami spracovania mojich Osobných údajov na základe tohto Súhlasu, av rámci toho najmä s tým, že:

 • Správcovia pri spracovaní osobných údajov v zmysle GDPR sú Správcovia, ako sú identifikovaní vyššie v tomto dokumente. Kontaktná adresa každého Správcu je adresa jeho sídla;
 • na základe tohto Súhlasu budú Správcovia spracovávané moje Osobné údaje, v rozsahu, ako je uvedené vyššie v tomto dokumente;
 • Osobné údaje budú na základe tohto Súhlasu spracovávané pre Účel, ako je tento definovaný vyššie v tomto dokumente;
 • právnym základom spracovania Osobných údajov je môj Súhlas vyjadrený vyššie v tomto dokumente;
 • Osobné údaje budú na základe tohto Súhlasu spracovávané do uplynutia Doby trvania, ako je táto definovaná vyššie v tomto dokumente, alebo do okamihu odvolania tohto Súhlasu z mojej strany (pokiaľ Súhlas odvolám pred uplynutím Doby trvania);
 • Správcovia sú oprávnení poskytnúť Osobné údaje príjemcom. Kategóriami príjemcov sú najmä spracovatelia Správcov v zmysle GDPR, a to napr. spoločnosti zaisťujúce IT podporu, spoločnosti zaisťujúce poskytnutie IT riešení a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátane spoločností zaisťujúcich poskytnutie cloudových služieb);
 • spracovanie Osobných údajov na základe tohto Súhlasu môže zahŕňať rôzne spracovateľské operácie s Osobnými údajmi, a to najmä získavanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prezeranie a využívanie Osobných údajov, a to automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami;
 • v rámci spracovania na základe tohto Súhlasu môžu byť Osobné údaje použité na profilovanie alebo na automatizované rozhodovanie. V prípade takého spracovania Osobných údajov Správca splní prípadné ďalšie aplikovateľné povinnosti vo vzťahu k Subjektu údajov podľa GDPR;
 • Osobné údaje nebudú na základe tohto Súhlasu prenášané do tretích krajín (teda krajín mimo Európskej únie a Európsky hospodársky priestor) a ani do medzinárodných organizácií v zmysle GDPR;
 • poskytnutie mojich Osobných údajov, ako aj udelenie tohto Súhlasu, je dobrovoľné. Mám právo tento Súhlas neudeliť alebo tento Súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Správcom, resp. na kontaktnú adresu uvedenú nižšie v tomto dokumente. Odvolaním tohto Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov v čase pred jeho odvolaním; a
 • v rozsahu a za podmienok určených GDPR mám právo požadovať od Správcu prístup k Osobným údajom (pozri článok 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (pozri články 16 a 17 GDPR), prípadne obmedzenie ich spracovania (pozri článok 18 GDPR). V rozsahu a za podmienok určených GDPR mám tiež právo na prenositeľnosť Osobných údajov (pozri článok 20 GDPR) a som oprávnený vzniesť voči Správcovi námietku proti spracovaniu Osobných údajov (pozri článok 21 GDPR). Ďalej som oprávnený podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prehlasujem, že poskytnuté Osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Akékoľvek otázky na spracovanie Osobných údajov, žiadosti či námietky ohľadom spracovania Osobných údajov, ako aj vyššie uvedené práva môže Subjekt údajov uplatniť písomne na adrese Profinit EU, s.r.o., Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika . Právo Subjektu údajov podľa článku 26 ods. 3 GDPR na uplatnenie svojich práv podľa GDPR u každého zo Správcov a voči každému zo Správcov pritom nie je predchádzajúcou vetou dotknuté.

Subjekt údajov berie na vedomie, že Správcovia budú tento dokument, resp. dokument preukazujúci poskytnutie Súhlasu uchovávať na účely splnenia právnej povinnosti byť schopní doložiť, že Subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním Osobných údajov.

Subjekt údajov vyhlasuje, že tento Súhlas bol poskytnutý Subjektom údajov slobodne a dobrovoľne a že Subjektu údajov boli v súvislosti s udelením Súhlasu poskytnuté aj informácie o základných častiach dohody Správcov uvedené v článku 26 ods. 1 GDPR, vzťahujúce sa na spracovanie Osobných údajov na základe tohto Súhlasu, a to v znení uvedenom v prílohe tohto Súhlasu.

PRÍLOHA SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné časti dohody Správcov uvedené v článku 26 ods. 1 GDPR

Vo vzťahu k spoločnému spracovaniu na základe Súhlasu so Správcami dohodli nasledovne:

 1. Každý zo Správcov, ktorý v rámci spoločného spracovania na spoločne určený Účel získava Osobné údaje od Subjektu údajov, je povinný pri získavaní Osobných údajov poskytnúť Subjektu údajov (i) informácie podľa článku 13 GDPR týkajúce sa spoločného spracovania (pokiaľ sa neuplatňuje výnimka podľa článku 4 GDPR), ako aj (ii) informácie o základných častiach dohody Správcov uvedené v článku 26 ods. 1 GDPR
 2. Každý zo Správcov, ktorý v rámci spoločného spracovania na spoločne určený Účel získava Osobné údaje z iného zdroja ako od Subjektu údajov, je povinný poskytnúť Subjektu údajov (i) informácie podľa článku 14 GDPR týkajúce sa spoločného spracovania (pokiaľ sa neuplatňuje výnimka podľa článku 5 GDPR), ako aj (ii) informácie o základných častiach dohody Správcov uvedené v článku 26 ods. 1 GDPR;
 3. Správcovia sa vždy vzájomne dohodnú na obsahu informácií poskytovaných Subjektom údajov podľa bodov 1. a 2. tejto prílohy vo vzťahu k spoločnému spracovaniu, a to najmä na obsahu informácií týkajúcich sa účelu spoločného spracovania, príjemcov Osobných údajov, doby uchovávania Osobných údajov a právneho základu spoločného. spracovanie;
 4. Správcovia sa dohodli, že kontaktným miestom pre Subjekt údajov na účely uplatnenia jeho práv bude adresa sídla alebo iný kontaktný údaj Správcu 1 alebo zriadený Správcom 1, ktorý je uvedený v informáciách pre Subjekty podľa bodov 1. a 2. tejto prílohy. Bez ohľadu na to, čo je uvedené v tomto bode 4., Subjekt údajov môže v súlade s článkom 26 ods. 3 GDPR uplatniť svoje práva podľa GDPR u každého zo Správcov a voči každému zo Správcov;
 5. Žiadosť Subjektu údajov, ktorou si Subjekt údajov uplatní svoje práva podľa GDPR (ďalej tiež „ Žiadosť “), vybaví ten Správca, ktorému bola Žiadosť doručená. Správca, ktorému bola Žiadosť doručená, Žiadosť zaeviduje a bezodkladne o jej doručení upovedomí ostatných Správcov, a to aj s uvedením obsahu Žiadosti. Pre účely riadneho a včasného vybavenia Žiadosti si Správcovia podľa potreby vzájomne poskytnú súčinnosť;
 6. Súhlas (doklad preukazujúci udelenie Súhlasu) uchováva ten Správca, ktorý Súhlas od Subjektu údajov získal, a to minimálne po dobu, na ktorú bol Súhlas udelený, pokiaľ aplikovateľné právne predpisy nestanovujú dlhšiu dobu uchovávania;
 7. Každý Správca zodpovedá za bezpečné spracovanie Osobných údajov, ktorými disponuje. Prenos Osobných údajov medzi Správcami prebieha elektronicky, písomne alebo osobne;
 8. Každý Správca je sám zodpovedný za udelenie pokynov a vykonanie všetkých ostatných úkonov (napr. uzavretie dohôd o mlčanlivosti a pod.) vo vzťahu k svojim vlastným zamestnancom, ktoré sú podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov potrebné v súvislosti so spoločným spracovaním; a
 9. Pokiaľ sa v rámci spoločného spracovania rozhodnú Správcovia poveriť spracovaním osobných údajov Spracovateľa, uzavrú Správcovia s príslušným Spracovateľom zmluvu podľa čl. 28 ods. 3 GDPR a v tejto zmluve okrem iného určia, ktorý zo Správcov bude udeľovať Spracovateľovi pokyny a vykonávať ďalšie úkony za Správcu voči Spracovateľovi.