Rámec pro plánovací problémy

Autor práce

Magdalena Metlická
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu