Prestižní soutěž ACM SPY o nejlepší diplomovou práci v oblasti IT vyhlásila nový ročník 2014

Praha, 4. 6. 2014 – Nové kolo soutěže ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia
ACM ChapterStudent Project of the Year), kam mohou studenti předních českých
a slovenských univerzit od června 2014 přihlašovat přes fakulty svoje diplomové
práce dokončené v akademickém roce 2013/2014, bylo právě spuštěno. Smyslem
soutěže je podpora studentů ve studiu s důrazem na vědecký a výzkumný dopad
jejich diplomových prací a zejména následné uplatnění studentů v praxi.
Diplomové práce mohou být přihlašovány do 19. září 2014. Vítěze čeká finanční
odměna 1 000 euro, vedoucího práce potom odměna ve výši 200 euro.

ACM SPY je otevřena pro studenty českých a slovenských univerzit. Do soutěže studenty
přihlašuje fakulta (reprezentovaná děkanem nebo jím pověřeným vedoucím pracoviště).
Soutěže se účastní studenti denního studia libovolné univerzity nebo fakulty na území České
a Slovenské republiky se zaměřením na informatiku a informační technologie, kteří obhajují
diplomovou práci v některé z oblastí informatiky a informačních technologií na magisterském
nebo inženýrském stupni studia v akademickém roce 2013/2014.

Unikátní koncept soutěže spočívá v zapojení předních českých a slovenských vysokých škol
jako organizátorů. Každá z fakult má možnost přihlásit až 10 nejlepších diplomových prací.
Koncept spolupráce s vysokými školami garantuje vysokou odbornost soutěže. V minulých
ročnících byly do soutěže přihlášeny práce pečlivě vybrané z více než tisíc pěti set
diplomových prací. Diplomky budou zveřejněné v Galerii nejlepších, nejkvalitnější z nich
postoupí do semifinále. Absolutně nejlepší práce potom vybere do finále odborná porota v
čele s předsedou doc. Janem Holubem z FIT ČVUT v Praze. Vítězové budou vyhlášeni v rámci
finálového kola, které proběhne 2. prosince 2014.

„Kořeny soutěže ACM SPY vedou daleko do minulosti. Byla zde soutěž o nejlepší IT
diplomovou práci organizovaná univerzitami ve spolupráci s mezinárodní profesní organizací
ACM (Association for Computing Machinery) a soutěž společnosti Profinit, IT diplomka roku.
Naším záměrem bylo nabídnout studentům elitní soutěž pro nejlepší z nejlepších, ve které
má vítězství velkou prestiž a která současně klade důraz na praktický i výzkumný aspekt
studentských prací. Naším cílem vždy bylo a bude podpořit teoretický i aplikovaný výzkum a
vzdělávání na českých a slovenských univerzitách. Nabízela se proto logická možnost výše
uvedené soutěže spojit do jediné – a tak vzniklo ACM SPY, jediná regionální soutěž o nejlepší
IT diplomovou práci, za kterou stojí v roli organizátorů samotné univerzity, a která má
podporu a záštitu i ze strany největší a nejvýznamnější mezinárodní vzdělávací a výzkumné
organizace v oblasti computer science, ACM. A Profinit se s hrdostí ujal role hlavního
partnera a spoluorganizátora,” vysvětluje Tomáš Krátký, Director Products and Services
společnosti Profinit, s.r.o.

Soutěž spoluorganizují tyto univerzity:

• České vysoké učení technické v Praze
• Univerzita Karlova v Praze
• Vysoká škola ekonomická v Praze
• Vysoké učení technické v Brně
• Masarykova univerzita v Brně
• Západočeská univerzita v Plzni
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Univerzita Komenského v Bratislave
• Žilinská univerzita
• Technická univerzita v Košiciach
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

O soutěži ACM SPY

ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je jediná
oficiální soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií
organizovaná univerzitami, soukromými firmami a profesní organizací ACM (Association for
Computing Machinery). Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim
uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi.

Vítěz získá 1 000 €

– Vedoucí vítězné diplomové práce získá 200 €
– Hodnotné ceny pro všechny finalisty
– Certifikát o úspěchu nominace do soutěže
– Vystavení práce v prestižní Galerii nejlepších

Soutěž organizují ve spolupráci české a slovenské univerzity a soukromé firmy, hlavním
organizátorem ročníku 2014 je FIT ČVUT a firma Profinit s partnery. Záštitu převzala odborná
organizace Czech ACM Chapter a Slovakia ACM Chapter. Odbornou záštitu soutěži udělilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podrobné podmínky soutěže a další informace najdete na itspy2.wpengine.com a
www.acm-spy.sk.

O společnosti Profinit, s. r. o.

Společnost Profinit, s.r.o. je členem nadnárodní skupiny New Frontier Group, leadra v oblasti digitální
transformace organizací a firem ve střední a východní Evropě. S více než 1600 zaměstnanci v 16
zemích patří do TOP 10 největších poskytovatelů ICT služeb v celém CEE regionu. Zároveň se řadí ke
špičce v oblasti vývoje software na zakázku, data managementu, datových skladů a business
intelligence.
Profinit má řadu významných zákazníků z finančního a telekomunikačního sektoru, utilit a státní
správy. Společnost se primárně zaměřuje na konzultační služby v oblasti digitální transformace,
technologické služby a outsourcing. Nabízí také řadu inovativních nástrojů a řešení pro eCommerce,
mCommerce, podporu a řízení obchodní sítě, zákaznickou péči, digitální marketing, fraud
management, performance management a správu podnikového obsahu. Podle údajů IDC (2012) patří
Profinit mezi 5 největších firem v oblasti vývoje software na zakázku v České Republice a je držitelem
řady dalších ocenění. Více na www.profinit.eu.Praha, 4. 6. 2014 – Nové kolo súťaže ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year), kam môžu študenti popredných českých a slovenských univerzít od júna 2014 prihlasovať cez fakulty svoje diplomové práce dokončené v akademickom roku 2013/2014, bolo práve spustené. Zmyslom súťaže je podpora študentov v štúdiu s dôrazom na vedecký a výskumný dopad ich diplomových prác a najmä následné uplatnenie študentov v praxi. Diplomové práce môžu byť prihlasované od 19. septembra 2014. Víťaza čaká finančná odmena 1 000 eur, vedúceho práce potom odmena vo výške 200 eur.

ACM SPY je otvorená pre študentov českých a slovenských univerzít. Do súťaže študentov prihlasuje fakulta (reprezentovaná dekanom alebo ním povereným vedúcim pracoviska). Súťaže sa zúčastňujú študenti denného štúdia ľubovoľnej univerzity alebo fakulty na území Českej a Slovenskej republiky so zameraním na informatiku a informačné technológie, ktorí obhajujú diplomovú prácu v niektorej z oblastí informatiky a informačných technológií na magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2013/2014.

Unikátny koncept súťaže spočíva v zapojení popredných českých a slovenských vysokých škôl ako organizátorov. Každá z fakúlt má možnosť prihlásiť až 10 najlepších diplomových prác. Koncept spolupráce s vysokými školami garantuje vysokú odbornosť súťaže. V minulých ročníkoch boli do súťaže prihlásené práce starostlivo vybrané z viac ako tisíc päťsto diplomových prác. Diplomovky budú zverejnené v Galérii najlepších, najkvalitnejšie z nich postúpia do semifinále. Absolútne najlepšie práce potom vyberie do finále odborná porota v čele s predsedom doc. Janom Holubom z FIT ČVUT v Prahe. Víťazi budú vyhlásení v rámci finálového kola, ktoré prebehne 2. decembra 2014.

“Korene súťaže ACM SPY vedú ďaleko do minulosti. Bola tu súťaž o najlepšiu IT diplomovú prácu organizovaná univerzitami v spolupráci s medzinárodnou profesnou organizáciou ACM (Association for Computing Machinery) a súťaž spoločnosti Profinit, IT diplomovka roku. Naším cieľom vždy bolo a bude podporiť teoretický i aplikovaný výskum a vzdelávanie na českých a slovenských univerzitách. Ponúkala sa preto logická možnosť vyššie uvedené súťaže spojiť do jednej – a tak vzniklo ACM SPY, jediná regionálna súťaž o najlepšiu IT diplomovú prácu, za ktorou stoja v roli organizátorov samotné univerzity, a ktorá má podporu a záštitu aj zo strany najväčšej a najvýznamnejšej medzinárodnej vzdelávacej a výskumnej organizácie v oblasti computer science, ACM. A Profinit sa s hrdosťou ujal role hlavného partnera a spoluorganizátora,“ vysvetľuje Tomáš Krátký, Director Products and Services spoločnosti Profinit, s.r.o.

Súťaž spoluorganizujú tieto univerzity:

• České vysoké učení technické v Praze
• Univerzita Karlova v Praze
• Vysoká škola ekonomická v Praze
• Vysoké učení technické v Brně
• Masarykova univerzita v Brně
• Západočeská univerzita v Plzni
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Univerzita Komenského v Bratislave
• Žilinská univerzita
• Technická univerzita v Košiciach
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

O súťaži ACM SPY

ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je jediná oficiálna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológii organizovaná univerzitami, súkromnými firmami a profesnou organizáciou ACM (Association for Computing Machinery). Cieľom je podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť túto snahu i výsledky v praxi.

Víťaz získa 1000 €

– Vedúci víťaznej diplomovej práce získa 200 €
– Hodnotné ceny pre všetkých finalistov
– Certifikát o úspechu nominácie do súťaže
– Vystavenie práce v prestížnej Galérii najlepších

Súťaž organizujú spolu české a slovenské univerzity a súkromné firmy, hlavným organizátorom ročníku 2014 je FIT ČVUT a firma Profinit s partnermi. Záštitu prevzala odborná organizácia Czech ACM Chapter a Slovakia ACM Chapter. Odbornú záštitu súťaži udelilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy a Ministerstvo priemyslu a obchodu.

Podrobné podmienky súťaže a ďalšie informácie nájdete na itspy2.wpengine.com a www.acm-spy.sk.

O spoločnosti Profinit, s. r. o.

Spoločnosť Profinit, s. r. o. je členom nadnárodnej skupiny New Frontier Group, lídra v oblasti digitálnej transformácie organizácii a firiem v strednej a východnej Európe. S viac ako 1600 zamestnancami v 16 krajinách patrí do TOP 10 najväčších poskytovateľov ICT služieb v celom CEE regióne. Zároveň patrí k špičke v oblasti vývoja software na zákazku, data managementu, dátových skladov a business intelligence.
Profinit má viacero významných zákazníkov z finančného a telekomunikačného sektoru, verejných služieb a štátnej správy. Spoločnosť sa primárne zameriava na konzultačné služby v oblasti digitálnej transformácie, technologické služby a outsourcing. Ponúka tiež viacero inovatívnych nástrojov a riešení pre eCommerce, mCommerce, podporu a riadenie obchodnej siete, zákaznícku starostlivosť, digitálny marketing, fraud management, performance management a správu podnikového obsahu. Podľa údajov IDC (2012) patrí Profinit medzi 5 najväčších firiem v oblasti vývoja software na zákazku v Českej republike a je držiteľom viacero ďalších ocenení. Viac na www.profinit.eu.