Privátny cloud pre VÚJE Trnava

Privátny cloud pre VÚJE Trnava

Autor práce

Eduard Vesel
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu