Rozhodovacie džungle a iné klasifikačné algoritmy strojového učenia

Rozhodovacie džungle a iné klasifikačné algoritmy strojového učenia

Autor práce

Šimon Horvát
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu