Diplomová práca

Do súťaže môže byť zaradená iba práca, ktorá bola úspešne obhájená v danom akademickom roku a to najneskôr do 14. 9. 2022.

Nominácie

Fakulta vyberie maximálne 10 diplomových prác, ktoré spĺňajú požadované náležitosti, pričom počet nominovaných prác nesmie presiahnuť 10% zo všetkých absolventov druhého stupňa v odboroch so zameraním na informatiku a informačné technológie danej fakulty. Študenti sú o nominácií informovaní.

Odovzdanie práce

K práci je vytvorený informačný leták, ktorý jednoduchou formou zhŕňa jej prínos a práca je odovzdaná na posúdenie porotcom súťaže IT SPY pomocou konferenčného systému EasyChair.

Porotcovia

 • doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D., České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
 • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Kempelenov inštitút inteligentných technológií – KInIT, ACM Slovakia Chapter
 • doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
 • prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., České vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií
 • Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky
 • doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
 • Ing. Radek Kočí, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
 • doc. Ing. Michal Koháni, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
 • Ing. Božena Mannová, PhD., České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Czech ACM Chapter
 • RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
 • doc. Dr. Tomáš Plachetka , Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • doc. Ing. Karel Richta, PhD., České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
 • doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • doc. Ing. Martin Tomášek, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Ing. Michal Petřík, Profinit EU, s.r.o.
 • Ing. Marek Sušický, Profinit EU, s.r.o.
 • Ing. Bohumír Zoubek, PhD., Profinit EU, s.r.o.
 • RNDr. Ondřej Zýka, Profinit EU, s.r.o.

Hodnotenie prác

Hodnotenia prác sa zúčastní niekoľko desiatok porotcov z českých a slovenských univerzít a popredná česká IT spoločnosť Profinit.

Hodnotí sa predovšetkým:

 • Výskumný aspekt – to, či práca prináša nové metódy, modely, algoritmy alebo vylepšuje existujúce
 • Aspekt vyhodnotenia riešenia – overuje vytvorené riešenie (spravidla experimentálne) – výborná práca by mala preukázať navrhované riešenie
 • Realizačný aspekt – implementuje existujúce metódy, modely, algoritmy alebo vylepšuje ich implementáciu
 • Rešeršný aspekt – študent pozná existujúce riešenia pre danú problematiku – nutná podmienka výbornej práce

Výber finalistov

Na základe predvýberu je vybraných asi 10 finalistov, ktorí súťažia o hlavnú cenu IT SPY.

STIAHNUŤ KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE