Diplomová práca

Do súťaže môže byť zaradená iba práca, ktorá bola úspešne obhájená v danom akademickom roku a to najneskôr do 15. 9. 2020.

Nominácie

Fakulta vyberie maximálne 10 diplomových prác, ktoré spĺňajú požadované náležitosti, pričom počet nominovaných prác nesmie presiahnuť 10% zo všetkých absolventov druhého stupňa v odboroch so zameraním na informatiku a informačné technológie danej fakulty. Študenti sú o nominácií informovaní.

Odovzdanie práce

K práci je vytvorený informačný leták, ktorý jednoduchou formou zhŕňa jej prínos a práca je odovzdaná na posúdenie porotcom súťaže IT SPY pomocou konferenčného systému EasyChair.

Hodnotenie prác

Hodnotenia prác sa zúčastní niekoľko desiatok porotcov z českých a slovenských univerzít a popredná česká IT spoločnosť Profinit.

Hodnotí sa predovšetkým:

  • Výskumný aspekt – to, či práca prináša nové metódy, modely, algoritmy alebo vylepšuje existujúce
  • Aspekt vyhodnotenia riešenia – overuje vytvorené riešenie (spravidla experimentálne) – výborná práca by mala preukázať navrhované riešenie
  • Realizačný aspekt – implementuje existujúce metódy, modely, algoritmy alebo vylepšuje ich implementáciu
  • Rešeršný aspekt – študent pozná existujúce riešenia pre danú problematiku – nutná podmienka výbornej práce

Výber finalistov

Na základe predvýberu je vybraných asi 10 finalistov, ktorí súťažia o hlavnú cenu IT SPY.

STIAHNUŤ KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE