Ako podporiť nomináciu

Jak podpořit nominaci

Každá fakulta môže do užšieho výberu súťaže vybrať maximálne 10 diplomových prác z oblasti informatiky a informačných technológií. Pokiaľ si odhodlaný dokázať, že Tvoj projekt patrí k českej a slovenskej elite, spoj sa so svojím ambasádorom a skús mu svoju prácu v krátkosti predstaviť. Možno sa to nezdá, ale už len zdravý záujem o osud tvojho projektu a schopnosť postaviť sa za neho môže jeho úspech vo výbere podporiť.

STIAHNUŤ NOMINAČNÝ FORMULÁR

Ambasádori a univerzity

Ambasadoři a univerzity

Ambasádori sú jednotliví zástupci súťaže, ktorí zastrešujú pomoc študentom svojich univerzít. Pomáhajú študentom, ktorí majú záujem podporiť svoju nomináciu a poskytujú všetky informácie o priebehu súťaže.

Vyhľadávanie ambasádora

Vyhledávání ambasadora
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Vokřínek Jiří
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Holub Jan
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ambrož Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Brožek Jiří
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Bandurič Igor
Masarykova univerzita v Brně
Fakulta informatiky
Ošlejšek Radek
Mendelova univerzita Brno
Provozně ekonomická fakulta
Jedlička Petr
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Vavrečková Šárka
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií
Benešová Vanda
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta eletrotechniky a informatiky
Čavojský Maroš
Technická univerzita v Košicích
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Tomášek Martin
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Pokorný Jaroslav
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Plachetka Tomáš
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Kapusta Jozef
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Škrinárová Jarmila
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Outrata Jan
Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích
Přírodovědecká fakulta
Jirásek Jozef
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Šaloun Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Chlapek Dušan
Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kavička Antonín
logo
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied
Dirgová Luptáková Iveta
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
Malý Filip
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Jašek Roman
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Svozil Daniel
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Zendulka Jaroslav
logo
Žilinská univerzita
Fakulta riadenia a informatiky
Koháni Michal
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Herout Pavel