Diplomová práce

Do soutěže může být zařazena jen práce, která byla úspěšně obhájena v daném akademickém roce a to nejpozději do 14. 9. 2022.

Nominace

Fakulta do soutěže nominuje max. 10 nejlepších diplomových prací, které splňují požadované náležitosti, přičemž počet nominovaných prací nesmí přesáhnout 10 % ze všech absolventů druhého stupně v oborech se zaměřením na informatiku a informační technologie dané fakulty.

Odevzdání práce

K práci je vytvořen informační leták, který zjednodušenou formou prezentuje její přínos a práce je odevzdána k posouzení porotcům soutěže IT SPY pomocí konferenčního systému EasyChair.

Porotci

   • doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D., České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
   • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Kempelenov inštitút inteligentných technológií – KInIT, ACM Slovakia Chapter
   • doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
   • prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., České vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií
   • Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky
   • doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
   • Ing. Radek Kočí, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
   • doc. Ing. Michal Koháni, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
   • Ing. Božena Mannová, PhD., České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Czech ACM Chapter
   • RNDr. Radek Ošlejšek , Ph.D., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
   • doc. Dr. Tomáš Plachetka, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
   • prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
   • doc. Ing. Karel Richta, PhD., České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
   • doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
   • doc. Ing. Martin Tomášek, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
   • Ing. Michal Petřík, Profinit EU, s.r.o.
   • Ing. Marek Sušický, Profinit EU, s.r.o.
   • Ing. Bohumír Zoubek, PhD., Profinit EU, s.r.o.
   • RNDr. Ondřej Zýka, Profinit EU, s.r.o.

Hodnocení prací

Hodnocení prací se zúčastní několik desítek porotců z českých a slovenských univerzit a přední česká IT společnost Profinit.

Hodnotí se především:

 • Výzkumný aspekt – to, zda práce přináší nové metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje stávající
 • Aspekt vyhodnocení řešení – ověřuje vytvořené řešení (zpravidla experimentální) – výborná práce by měla obsahovat prokázání navrženého řešení
 • Realizační aspekt – implementuje stávající metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje jejich implementaci
 • Rešeršní aspekt – student zná stávající řešení pro danou problematiku – nutná podmínka výborné práce

Výběr finalistů

Na základě předvýběru je vybráno asi 10 finalistů, kteří se utkají o hlavní cenu IT SPY.

STÁHNOUT KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE